ข้อดีของการฟังเพลง

Nn23052550

ประโยชน์ต่อการฟังเพลง,ดีต่อสุขภาพจิต

นอกจากการฟงัเพลงจะทาให้เรารู้สึกสนุกสนานหรือรู้สึกพึงพอใจแลว้การฟังเพลงก็ยังเป็นสิ่งท่ีมี ประโยชน์ต่อจิตใจของเราในรูปแบบอื่นๆอีกด้วย
ดนตรีเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของเรา จึงไม่ต้องแปลกใจมากนัก หากคุณรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้ยิน จังหวะเพลงร็อคท่ีคุณช่ืนชอบ
ดนตรีมีประโยชน์ต่อจิตใจของเราช่วยทำให้จติใจผ่อนคลายเพิ่มพลังงานใหแ้ก่เราและช่วยให้เรา สามารถจัดการกับความเจ็บปวดได้ดีข้ึน ดนตรีบำบัดจึงเป็นวิธีหน่ึงท่ีบางครั้งถูกนำมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพทางอารมณ์ ช่วยให้ผู้ป่วยรับมือกับความเครียด และช่วยส่งเสริมสุขภาพทางจิตด้วย

1.ดนตรีช่วยพัฒนาความสามารถด้านการรู้คิด

2.ดนตรีสามารถลดความเครียด

3.ดนตรีช่วยให้การรับประทานอาหารลดลง

4.ดนตรีช่วยพัฒนาด้านความจำ

5.ดนตรีสามารถลดความเจ็บปวด

6.ดนตรีช่วยทำให้นอนหลับได้ดีขึ้น

7.ดนตรีช่วยเพิ่มแรงจูงใจ

8.ดนตรีทำให้อารมณ์ดีขึ้น

9.ดนตรีอาจทำให้โรคซึมเศร้าดีขึ้น

10.ดนตรีเพิ่มความอดทนและประสิทธิภาพในการทำสิ่งต่างๆ

     การที่เราคิดว่าดนตรีมีประโยชน์แค่ความบันเทิงเพียงอย่างเดียว แต่จริงๆดนตีมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นการนำดนตรีมาใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แหล่งอ้างอิง:https://dsa.su.ac.th/ksu/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf


ความคิดเห็น (0)

 ต้องการแสดงความคิดเห็น.
ยังไม่มีคนแสดงความคิดเห็น เริ่มแสดงความคิดเห้นได้เลยนะ
.