#สุขภาพต่อจิตใจ

-mwln

1 เผยแพร่ผลงาน

ข้อดีของการฟังเพลง

ประโยชน์ต่อการฟังเพลง,ดีต่อสุขภาพจิต นอกจากการฟงัเพลงจะทาให้เรารู้สึกสนุกสนานหรือรู้สึกพึงพอใจแลว้การฟังเพลงก็ยังเป็นสิ่งท่ีมี ประโยชน์ต่อจิตใจของเราในรูปแบบอื่นๆอีกด...

0ความคิดเห็น
.